Title Image

ПАРТНЬОРИ

ПИНА

ПИНА е неправителствена организация, създадена през 1998 година, която осъществява връзки между хора, организации на гражданското общество, публични структури и политически представители чрез образователни и информационни дейности. Тя е информационен център на Europe Direct, регионален партньор по Eurodesk, младежки център, действащ в обществена полза в младежката сфера, както и регионален НПО Хъб. Организацията има опит в координирането на международни проекти (в рамките на Interreg, Еразъм +, Европа за гражданите, Европейски социален фонд, Норвежки финансов механизъм) с широк тематичен обхват (младежка заетост, социално предприемачество, дизайн мислене  и планиране), за изпълнението на които работят 10 служители на пълен работен ден, както и над 40 външни експерти.

Уебсайт: https://www.pina.si

 

НАЦИОНАЛНА ШКОЛА ПО МЕНИДЖМЪНТ

Националната школа по мениджмънт (НШМ) е създадена през 1990 година и работи като неправителствена организация с идеална цел на национално ниво в рамките на България. НШМ е обучителна организация с фокус върху създаването и пилотирането на иновативни обучителни методологии и подходи, извънкласно обучение, кариерно развитие и инициативи за развитие на човешките ресурси и учене през целия живот. Организацията работи активно в посока трансферирането, адаптирането и интегрирането на иновации и ноу-хау в различни сфери на образованието и обучението и по-специално такива, свързани с младежта и изграждането на конкурентоспособност на пазара на труда с цел постигнане на професионални и лични успехи. НШМ притежава опитен и лицензиран екип от обучители в сферата на развитие на меките умения и коучинга, както и професионални експрети в сферата на образованието, консултанти, психолози и изследователи. НШМ има опит и работи по изпълнението на национални и транснационални проекти по Програмата за учене през целия живот, Еразъм + и Европейския социален фонд.

Уебсайт: http://nbschool.eu

 

YIHR – МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЧОВЕШКИ ПРАВА

YIHR Хърватска е създадена през 2008 годино от група млади активисти в сферата на човешките права. YIHR работи активно в следните сфери: преходно правосъдие, младеж и образование, регионално сътрудничество и сътрудничество в рамките на ЕС, защита на човешките права и е част от регионалната мрежа на Младежки инициативи за човешки права, която действа на територията на Хърватска, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора и Косово. Понастоящем организацията разполага с опитен екип от проектни лидери и професионални изследователи, които допринасят за изпълнението на проектите, като документират, извършват проучвания, мониторират, организират кампании и изготвят доклади в рамките на широка междусекторна партньорска мрежа, полагайки усилия в посока иницииране на законодателни промени и действия в подкрепа на застъпничеството.

Уебсайт: http://yihr.hr

 

УНИВЕРСИТЕТ ØSTFOLD

В университета Østfold се преподават около 100 дисциплини в нови и модерни сгради. Той има малко под 7,000 студенти, обучавани в две университетски бази (Fredrikstad и Halden). Близо 1,000 студенти са включени в продължаващи образователни програми в Центъра за продължаващо образование, който действа на територията и на двете бази. Служителите на университета са повече от 550. Университетът Østfold внедрява гъвкави образователни решения, като в същото време за студентите са създадени добри възможности да преминат част от обучението си в чужбина. Учебните програми в Østfold обхващат едногодишни обучения, бакалавърски и магистърски програми, а отскоро и нова докторска програма.

Уебсайт: https://www.hiof.no