Title Image

ПРОЕКТ

В някои европейски страни, особено в Южна и Югоизточна Европа, голяма  част от дипломиращите се студенти имат затруднения при намирането на добри и подходящи за тях работни места. Това важи с особена сила за завършващите социални и хуманитарни науки. Необходимо е намирането на нови решения за създаване на работни места за тези групи и в частност за тези икономически сектори, които съответстват на техния образователен ценз.

Social Innovators

Проектът СОЦИАЛНИ ИНОВАТОРИ представя иновативен модел за едновременно преодоляване на предизвикателствата, пред които сме изправени във връзка с високия процент на младежка безработица и съответно ниската заетост в НПО сектора, което от своя страна представлява голяма загуба на човешки потенциал и пропуснати възможности за подкрепа на социалната трансформация, не само в партньорските страни, но и в целия Европейски съюз. В резултатът от проекта участниците ще получат подкрепа при създаването на собствени работни места в социалния сектор, където придобитото от тях образование ще е от полза за бъдещото им развитие.

Social Innovators

Проектът “Социални иноватори“ се ползва от безвъзмездна помощ в размер на 1.110.831,78 €, отпусната от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment „Фонда за младежка заетост на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм“ с общ бюджет от 60 млн. евро.

Фондът подкрепя транснационални инициативи за проекти, които насърчават устойчивата и качествена младежка заетост в Европа. Акцентът върху транснационалното сътрудничество отразява позицията, че безработицата сред младите хора е общо европейско предизвикателство и затова следва да се проучат общите европейски решения.

Фондът се стреми да допълни съществуващото финансиране от ЕС за инициативи за младежка заетост, напр. продължително безработните във възрастовата група 25-29.

 

Избраните проекти имат за цел:

  • По-лесно 25 000 млади хора да намерят работа
  • Създаване на 3500 работни места в НПО и социални предприятия
  • Подпомагане на 1800 млади хора да започнат собствен бизнес

Повече информация можете да намерите тук: https://eeagrants.org/youthemployment

Финансовият оператор на ЕИП и Норвежкия фонд за младежка заетост е Ecorys Polska и JCP Srl Италия.